!کونی شدن من بیچاره

دریکی ازروز های تابستان سال1387بودکه پدر و مادر من برای مدت یک روز به بوشهر رفتن. راستش ما در بندر ریگ (نزدیک گناوه واقع دراستان بوشهر)زندگی میکردم واصلیت ما هم آلمانی بود وبه خاطر کار پدرم به بندرریگ آمده بودیم. من بایکی از دوستان قدیمی خودم دیداری داشتم( ماقبلا دربندرریگ به مدت6ماه زندگی کردیم)

خلاصه بعدازاینکه دوستم رادیدم ازاوخواستم تابه خانه مابیاید ومدتی راپدرومادرم بامن نیستند پیش من باشد چون که راستیتش من بچه ننه هستم.خلاصه بعدازاینکه مادروپدرم رفتند من ودوستم نشستیم وبه تماشای فیلم های سکسی که ازماهواره پخش میشد راتماشاکردن.خلاصه من که شهوتی شده بودم به دوستم گفتم میرم دستشویی(برای جلق زدن رفتم دستشویی)وشروع کردم به جلق زدن.یک عادتی که من دارم اینکه که درموقع جلق زدن حتما باید با سوراخ کنم بازی کنم ودستم راتوش بکنم وداشتم همین کارامیکردم که نفهمیدم کی دوستم شروع کرده بود وداشت از من فیلم میگرفت.تااون رادیدم سرع شلواروشورتم راکشیدم بالا واون هم به روی خودش نیاورد.و بعد مارفتیم ودوباره شروع کردیم به تماشای فیلم های سکسی پرداختیم. بعد ازچند دقیقه دیدم دوستم کیرش رادرآورد واقعا کیر بزرگی وپشمالویی وسیاهی بود وحال آدم به هم میخورد که نگاهش کند.خلاصه به من هم گفت که کیرم رادربیارم تا باهم شروع کنیم به جلق زدن

خلاصه من هم کیرم رادرآوردم وباهم شروع کردیم به جلق زدن.بعد از چند دقیقه دیدم که داره دستش روروی سرکیرم می ماله من هم تعجب کردم وازش پرسیدم:مگه توجنده ای یادیوانه شدی که داری این کاررامیکنی؟
اون گفت من برات جلق میزنم ولی یک شرط داره که شرطه هم کمی درد داره؟من که بااین اصطلاح آشنا نبودم گفتم منظورت چیه.گفت بباید به من کون بدی!من که رسیده بودم دیدم همون لحظه منو انداخت روی مبل ونشست روم وبهم گفت من ازتو فیلم دارم درزمانی که داشتی جلق میزدی ودستت توی کونت بود.
گفتم حالاکی چی امرا اگه بهت کون بدم.تااینکه فیلم رابرام گذاشت وبه از نیم ساعت که التماسش کردم راضی نشد ومنو لخت کرد تابکنتم.خلاصه همون موقع که من ازپشت خوابیدم(راستش دوست داشتم همیشه حداقل یک باری کون بدم)دیدم داره به کیرش یک چیزی میماله گفتم داری چیکار میکنی گفت دارم به کیرم بی حس کننده میزنم.بعد اومد جلوی صورتم نشت وکیرش راگذاشت لب دهنم وگفت مثل ساندویچ بخور!!! گفتم من نه ساک میزنم ونه چیزی یا بکن یا لباست رابپوش وبرو گمشو.تابهش گفتم بروگمشو عصبانی شد وکیر سیاهش راکرد تودهنم وتوی دهنم شروع کرد به تلمبه زدن خیلی تند تلمبه میزد وچون ماده بی حس کننده به کیرش مالیده بود یه 5دقیقه ای همون طوری تلمبه زد من هم تا2-3دفقیقه عمل میخواستم بالا بیارم ولی بعد از اون راحتر شدم وعادت کردم.خلاصه وقش رسیده بود که دیگه کونم راگشاد کند وبرای همین کار اول خودش روی مبل نشست واز من خواسست بشینم روی پاهاش(این حالت به مانند زمانی است که برروی توالت ایرانی هستید)بعد هم نوک کیرش راگذاشت دم سوراخم وبعدش هم منو یکم بلند کرد(چون من لاغر و سبک بودم ولی کونم سفید و بی مو بود)وی ک بار روی کیرش رهام کرد برای چند لحظه به شدت درد کشیدم و چندقطره اشک هم ریختم چون کیرش خیلی بزرگ بود( کیر دوستم باپهنای 4.5cmوبه طول18-19.5cmواقعا بزرگ بود(دوستم 18سالش بود وجسش هم بزرگ بود ولی من15سالم بود).

خلاصه همون موقع منو به پشت خوابانید وشروع کرد به تلمبه زدن بعد دوباره کیرش راکرد توی دهنم واین بار من ساک زدم.سکس ما از ساعت10:30صبح شروع شد وتاساعت12ادامه داشت آخه این وسط دوستم به جای کیرش هرچیزی که خواست راتوی کونم میکردودرنهایت ساعت 12هم آبش راتا ته توی کونم ریخت وبعدش هم رفت خونشون.
ساعت تقریبا2بود که صدای درزدن آمد دیدم دوستم وچندتا ازدوستاش پشت درهستند ومن مجبور شدم به آنها هم یک کو.ن درست وحسابی بدهم. خلاصه…
امیدوارم خوشتون آمده باشه. نظر یادتون نره.

یک دیدگاه برای “!کونی شدن من بیچاره

پاسخ دهید