پیتزافروشی

عسل هستم 26 ساله وزنم 65 و قدم 168 و سایز سینم 80 هستش از نظر خودم قیافم معمولیه ولی تمام دوست پسرام میگن چشمای قشنگی دارم (خودم که میگم نه!!) (یادم رفت بگم من متاهلم من خودم ادم شهوتی هستم و عاشق سکس بیشتر از اون میمیرم برای عشق بازی در عوض شوهرم ادم سرد مزاجی هستش با اینکه 3 سال ازدواج کردیم ولی فقط 1 ماه اول هفته ای 2 یا 3 بار سکس داشتیم بعدش شد 2 هفته ای یکبار بعد شد ماهی یکبار الان 2.5 که سکس نداشتیم)

خاطره ای که می خوام بگم مربوط میشه به یک سال پیش اون روز حوصله ام سر رفته بود با دوستم زدیم بیرون رفتیم خرید البته بیشتر کوس چرخ بود تقریبا ساعت 9 بود که رفتیم یک پیتزا فروشی شام بگیریم پسری که تو پیتزا فروشی بود خیلی هیکل روفرمی داشت عضوله ای بود با قد بلند موهاشم ماشین کرده بود یک طرح قشنگ روش زده بود با بینی عملی خلاصه من و دوستم رفتیم تو کف این پسره بعد 20 دقیقه سفارشمون اماده شد زمانی که تحویل گرفتیم شماره مغازه همراه یک کد اشتراک از پسره گرفتیم امدیم خانه تا زمانی که دوستم پیشم بود همش حرف پسره بود . چند روزی گذاشت تا اینکه یک شب که خانه تنها بودم(شوهرم رفته بود شهرستام ماموریت3روزه) به سرم زد گوشی برداشتم زنگ زدم به مغازه پسره سفارش شام دادم گفت 20 دقیقه دیگه آمادست بیاین ببرین که من گفتم اگه امکان داره و پیک دارین برام بفرستین اونم گفت باشه آدرس گرفت بعد یک ربع گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب دادم دیدم خودشه گفت من پایینم منم ff زدم گفتم بیاد بالا(تو یک مجتمع 20 واحدی زندگی می کنم)امد بالا زنگ واحد زد با یک حالت خاصی با هام صحبت کرد که اصلا نفهمید چی گفت سفارش گرفتم در بستم اونم رفت بعد چند دقیقه یادم امد که پول بهش ندادم!!!!! سریع رفتم بهش زنگ زدم حسابی معذرت خواهی کردم خواهش کردم بیا پول و ببره وقتی امد پول ببره همه حواسم به کیرش بود امد پول گرفت رفت . بعد 1 ساعت خودش زنگ زد که اسمتونو چی saveکنم تو گوشیم این شد مقدمه دوستی ما یک مدت باهم حرف میزدیم تا اینکه شوهرم از ماموریت امد یکبار زنگ زد شوهرم جواب داد که خیلی ضایع شد فرداش باهاش تماس گرفتم کلی بهش حرف زدم اونم رفت برام یک گوشی وخط خرید داد دستم گفت فقط با این باهام تماس بگیر حدود 3 ماهی گذشت دیگه با هم خیلی راحت شده بودیم در مرد همه چی با هم صحبت می کردیم تا اینکه شوهرم رفت ماموریت این یار 5 روزه وقتی بهش گفتم ازم خواست دعوتش کنم خانم منم قبول کردمو با هم قرار گذاشتیم برای 2 نصف شب که همه همسایه ها خواب باشن کسی متوجه امدنش نشه منم از عصر رفتم حمام تمیز کاری صفا موهامو مرتب کردم یک ارایش ملایم البته با یک روژ لب قرمز اتشی یک تاپ قرمز بندی بدون سوتین با یک شرت مشکی توری و یک دامن قرمز کوتاه کوتاه و تنگ پوشیدم منتظر امدن محمود شدم ساعت 2 بود که زنگ زد گفت دارم میام منم در باز کردم وقتی امد داخل دستتشو دراز کرد طرفم که منم بهش دست دادم همین جور که دستم توی دستش بود اروم منو کشید طرف خودش اول یک بوس از لبم کرد که با همون بوس داغ شودم بعد منو محکم تو بغلش فشار میداد بعد چند دقیقه که اینطوری گذاشت اروم شروع کرد به لیسیدن گردنم منم که حسابی داشتم از شهوات میمردم ولی نمی خواست جلوش کم بیارم خودمو از ش جدا کردم رفتم روی مبل نشستم اونم امد کنارم نشست دستامو گرفت شروع کرد یا موهام بازی کردن اروم با پشت دست صورتمو لمس می کرد منم دیگه چشمامو بسته بودم داشتم لذت می بردم که امد ازم لب گرفت منم لباشو می خوردم اونم لبای منو میمکید زبان من تو دهان اون بود یا زبون اون تو دهان من چند دقیقه ای لب گرفتم که اون شروع کرد به لیس زدن گردن و گوش من هم زمان سینه هامو میمالید کم کم دست کرد زیر تاپ با یک حرکت تاپمو از تن در اورد امئ پایین رو سینهام شروع کرد به خوردن سینهام که با اینکارش صدای منو در اورده بود منم با چشمای بسته دست می کشیدم رو موهاش قربون صذقش می رفتم که دیدم همینجوری که داره سینهامو می خوره و میماله دستشو اروم حل داد پایین تا رسید به کسم و شروع کرد خیلی آروم از رو دامن مالیدن کوسم منم که تو اسمونا بودم هیجی مقاومتی نکردم داشتم لذتشو میبردم که اروم دستشو اورد بالا دامن و شورتمو هم زمان کشید پایین و تی شرت و شلوار خودشو در اورد منو نشوند لبه مبل, یک شرت سفید تنگ پوشیده بود که کیرش توش جا نشده بود داشت از شرتش میزد بیرون

وقتی کیرشو دیدم یک لبخند زدم که متوجه شد پرسید خوشت میاد منم جواب دادم اره قربونت که یک دفعه حمله کرد طرفمو سرشو کرد تو کوسم شروع کرد یه یوسیدن و بو کردن کوسم و لیسیدن زبونشو میکرد داخل و لبهای کوسمو گاز می گرفت داشتم دیوانه می شدم 30 دقیقه کوسمو خورد همش می گفت قربون کوس نازت بشم که یک دفعه ارضا شدم همه ابمو خورد قربون صدقه کوسم میرفت داشت لیس میزد که بهش گفتم بسه اومد کنارم نشست چند بار بوسیدمش اونم منو بوسید خیس عرق بود عرقاشو پاک کردم نشستم بین پاهاش شروع کردم با کیرش بازی کردن چند دقیقه بعد دیدم کیرش سفت شدو کلفت منم با زبان با سرش بازی می کردم اونم هی نگام میکرد دستشو لای موهام گداشته بود سر کیرشو براش خوردم میمکیدم گفت همشو بخور منم کیرشو کردم تو دهنم شروع کردم براش ساک زدن(تا اون موقعه براس کسی ساک نزده بودم از برکت فیلم سوپر یادگرفته بودم) 10 دقیقه ای براش ساک زدم بعد بلندم کرد برد تو اتاق رو تخت خوابوند خودشم انداخت رو من شروع کردیم لب گرفتن از زیر گردنم تا بالای کوسم میبوسید و لیس میزد وس من که حسابی خیس شده بود دست کشید یک تف زد سر کیرش و کیرش تنظیم کرد اول اروم سر کیرش کرد داخل که من داشتم از شهوت می مردم که یک دفعه تا آخر کرئ تو کوس از درد و لدت جیغ زدم اونم شرع کرد به تلمبه زدن اول آروم بعد سریه داشتم از لذت دیوانه می شدم بهش می گفتم عزیزم بکنم جرم بده پارم کن کن اونم محکمتر می کرد 30 دقیقه ای تلمبه زد که دیدم یک چیز گرمی داخلم فوران کرد همون جوری افتاد روم چنذتا لب از هم گرفتیم بعد چند دقیقه بلندشیم خودمونو تمیز کردیم امدیم رو تخت کنار هم خوابیدیم یک کم صحبت کردیم دوباره شروع کردیم تا صبح 3 بار دیگه سکس کردیم همه مدلی که خیلی حال داد ساعت 7 بود که رفت . از اون زمان تا الان چندین بار سکس داشتیم که خیلی توپ بود.
اینم از خاطره من امیدوارم خوشتون بیاد لطفا نظر بدین.

نوشته: عسل

میانگین:

یک دیدگاه برای “پیتزافروشی

پاسخ دهید