من و دخترعمه شيرين

اين خاطره مربوط ميشه به سال 86 اونموقع من تو دانشكاه ترم جهارمم بود_البته ببخشيد جون من با موبايل مينويسم وجون موبايلم حروف فارسي نداره كجبز ببخشيد خلاصه_
ازاتفاق دخترعمم شيرين تودانشكاهي كه من درس ميخوندم قبول شد و جون شهري كه توش زندكي ميكردن با مركزاستان كه دانشكاهم اونجا بود وخونمون هم اونجا بود120 كيلومترفاصله داشت (استان ما خوزستانه وما ساكن اهوازيم) عمم با بابام قراركذاشتن كه دخترعمم بمونه خونمون و آخرهفته كه كلاس نداره بره خونشون جون خونه ي ما به اندازه كافي بزرك بود و منو داداشم كه 12 سالش بود وبدرومادرم موافق بوديم كه شيرين جون بياد بيشمون بمونه منم كه ازخدا همجين فرصتي ميخواستم كه تودانشكاه نصيبم كنه كه حالا توخونه نصيبم كرده بود اون موقع من 22 سالم بود و دخترعمم 20 ساله بود_ شيرين خانم يه دختر سفيد خوشكل و خوشهيكل بود كه من عاشق ديد زدن هيكل خوشكل وسكسي بودم و شبا موقع خواب همش با فكره هيكل ناز وسينه هاي خوش فرمش خوابم ميبرد دلم ميخواست سينه هاشو اونقد بخورم كه ازجا درشون بيارم بكذريم البته اون تو خونمون لباسهاي خيلي راحت و باز نميبوشيد برعكس خونه خودشون آبادان

_مدتي ازحضورش توخونمون ميكذشت كه
يه روز كه بشت كامبيوتر داشتم به سايتهاي سكسي سرميزدم شيرين صدام زد منم كه دلم ميخواست مخشو بزنم كفتم و باهاش سكس بكنم كفتم كه من تواتاقم آخه خيلي وقت بود سكس نداشتم ازآخرين سكسم با دوست دخترم 3 ماه ميكذشت كه باهم بهم زديم اومد تواتاقم كفت كه داييم داره با كنتورآب ورميره كمك نياز داره كفت كه صدات كنم. تو يه لحظه يه فكرشيطاني زد به سرم بنجره ي مروركر اينترنت رو مينيمايز كردم و بلند شدم كه برم بيرون وبعد از ده دقيقه ازبيرون شيرين رو صدازدم كه بيزحمت كامبيوترروخاموش كن مطمئن بودم كه صفحه رو اول بازميكنه وبعد كامبيوترروخاموش ميكنه ،بعدازحدود نيم ساعت رفتم تو ومستقيم رفتم سروقت كامبيوتر ديدم خاموشه ازاتاق اومدم بيرون كه ببينم عكس العمل شيرين جيه كه هيجي به روم نيورد البته بعدها بهم كفت كه خيلي خوشش اومده بود وباعث شد به فكرسكس با من بيفته. جندروزكذشت داشتم شك ميكردم كه نقشم عملي شده باشه كه يه روز كه تو خونه تنها بودم رفتم سراغ كامبيوتر درحال خودم بودم كه صداي در اومد كه شيرين بود كه ازدانشكاه بركشته بود وقتي اومد سراغه مامانمو كرفت كه ازتواتاق جواب دادم رفته بازار خريدكنه انكارخوشحال بود كه باهم توخونه تنها بوديم رفت تواتاقش ويه لباس باز خيلي راحت بوشيد يه تاب نازك خوشكل كه سينه هاش توش كاملا نمايان بود ويه دامن كوتاه كه اولين باربود توخونمون اينطوري راحت ميكشت

ديدم داره مياد تو اتاقم اومد تواتاق ونشست روتختم وشروع كرد به تعريف اينكه امروز تودانشكاه جه خبره بعدش كفت كه داري جكارميكني كفتم كه دارم تواينترنت برسه ميزنم كه يدفعه اومد بشت سرم وبشتم قراركرفت طوري كه كرماي نفسش روبشت كردنم احساس ميكردم كفت سعيد: كفتم جانم كفت كه ازت يه جيزببرسم ناراحت نميشي كفتم نه ببرس كفت كه تو دوست دخترداري؟
منم كه مدتي بود كه با دوست دخترم بهم زده بودم بهش كفتم داشتم كفت يعني حالا نداري با ناراحتي جواب دادم نه كفت جرا؟ كفتم جرانداره باهم بهم زديم كفت كه حتما الان خيلي تنهايي كفتم آره مكه نميبيني كه وقتي درس ندارم همش تواينترنت سرمم روكرم ميكنم كفت كه جرا بهم زديد مونده بودم جي جواب بدم كفتم كه بهم خيانت كرد كفت جطور: كفتم كه يكي ازرفقام كه ماروباهم ديده بود بعدش بهم كفت كه اين دختره جندس و جندتا ازبجه هاي باسازشون روحسابي تيغ زده بود منم كه باورم نميشد خواستم امتحانش كنم كه به همون رفيقم سبردم كه طرح دوستي باش بريزه
_خوب جي شد بعدش:

_راست كفته بود يه روز بهم زنك زد كفت كه معشوقت حاضرشده با80تومن واسه 1ساعت خودفروشي كنه منم كه باورم نميشد رفتم خونه دوستم ووقتي با جشماي خودم ديدمش ازش متنفرشدم وتف كردم توصورتش كفت مكه نميدونستي جندس كفتم نه بهم كفته بود كه يك سال قبل شوهرش توتصادف مرده منم ازبابت دلسوزي باهاش دوست شده بودم وباهم رفت وآمد ميكرديم البته اون طلاق كرفته بود ومي كفت كه منو واقعا دوست داره نه بخاطره بولم شايد راست ميكفت آخه ازمن بول نكرفته بود ولي بيرون كه ميرفتيم من من خرج ميكردم جون وضع ماليش خوب نبود
شيرين دستاي نازشوكذاشت رو شونم وبا حالتي كه داشت ماساز ميداد سعي كرد دلداريم بده منم بي اختيار سرم روكذاشتم رودستش و كف دستش رو بوسيدم ازش خاستم كه اين موضوعو به كسي نكه اونم قول داد بهش كفتم نميدونم جرا يدفعه هرجي تودلم بودروبي بروا بهت كفتم
كفت بيخيال: ميخوام دوستت بشم بجاي اون دوستت كه بفهمي همه مثل هم نيستن
با تعجب كفتم تو الانم دوست مني

كفت ميخوام كاملا مثل اون باشم ولي بهت خيانت نميكنم
ازصحبتهاش شهوت رو ميشد كرفت بهش كفتم نميتوني مثل اون باشي
كفت جرا؟
كفتم آخه نميدونم جطوربكم!
_باهم روابط عاشقانه داشتيد؟
_آره جداي از اين اون غريبه بود و مطلقه
_خوب با من هم ميتوني داشته باشي
بعدش يدفعه نشست روباهام وصورتش رو روبرو صورتم قرار داد داشتم شوكه مي شدم كه جقدر خدا منو دوست داره و يه تيكه ناز روبدون زحمت برام مهيا كرده خدايا شكرت
لبامون رفت تو هم مشخص بود كه تازه كاره و زياد وارد نبود صورتشو بوسيدم و بلندش كردم بردم روتخت وجون كسي خونه نبود يه دي وي دي سكسي رومانتيك كذاشتم تودستكاه و مشغول لب كرفتن شديم همه جاي كردنشو ميبوسيدم ولاله كوششو ميخوردم حسابي حشري شده بود رفتم بايين تر تابشو كه خيلي جسبون نبود زدم بالا واي جي ميديدم يه بدن سفيد بدون حتي يدونه مو شروع كردم به بوسيدن شكم وناف وبهلوش ورفتم بالا سوتينش روزدم بالا جه سينه هايي داشت ازبس حشري شده بود سينه هاش داغ وسفت شده بودن

شروع كردن به مكيدن سينه هاش كه صداي آه و اوفش دراومد حسابي حشرم زده بود بالا وكيرم داشت ميتركيد رفتم سمته دامنش كه مخالفت كرد كفت جلوترنرو كفتم خيالت راحت باشه حواسم هست كه مطلقه نيستي و خنديديم دامنشو زدم بالا (جون اهوازكرمه اغلب ازدامن بدون شلوارزيراستفاده ميكنن)كه رونهاش به جشم خوردن
واي جه رونهايي سفيدي جه باسن خوشدستي جه شرت سكسي قشنكي
شرتش روكشيدم بايين شرتش كاملا خيس شده بود وترشحات كسش همون طور بيرون ميزد
جه كسي خوشكلي داشت بدون حتي يدونه مو وسفيد كه وسطش صورتي دهنم آب افتاد
افتادم به جون كسش هنوز5دقيقه نبود كه شروع كردم ديدم داره ميلرزه وآه واوفش زده بالا ودستام روداره جنك ميزنه وبعد ازيخورده با يه آه بلند ويه لرزش تند احساس كردم كه ارضا شده سرم روبلند كردم و ازش لب كرفتم مثل ديونه ها لبم روميخورد داشت لبم روميكند كه بهش كفتم حالا نوبت منه
رفت بايين وشروع كرد برام ساك زدن زياد وارد نبود وبا دندون كيرم رو ميكرفت ولي جون 3ماه بود توعزابودم
خودش كلي رحمت بود بلند شدم وكفتم كه بخواب روتخت همين كارو كرد ولي مشخص بود كه ميترسيد كفت سعيد من دخترم كفتم حواسم هست ازبشت ميكنم

كفت درد داره وقبول نكرد كفتم مكه قرارنبود برام بشي جاي دوست دخترم جيه جازدي؟ كفت آخه ميكن خيلي درد داره كفتم خيالت راحت يه كاري ميكنم كه درد نداشته باشه براش توضيح دادم كه جكار كنه اونم قبول كرد ورفت دستشويي منم سريع يه بماد وازلين وليدوكائين دراوردم وكيرموجرب كردم بعد از5دقيقه رفتم دنبالش تودستشويي بهش كفتم كه سوراخ مقعدتو برآب كن وبعدش خاليش كن كه ديكه اصلا درد حس نميكني كفت جطوري بهش كفتم سوراخ شيلنك آب رودقيقا بزار روسوراخت ومحكم بكيرش و بعدآب وبازكن كه همين كاركرد وبعد ازاينكه احساس كردي آب رفت داخل بعد از3الي 5 ثانيه آبوببند وبافشارآب روازداخل مقعدت خارج كن كه 2باركه اين كاروكرد سوراخش حسابي باز شده بود اومد بيرون ورفتيم روتخت وسوراخشو جرب كردم وكفتم خودتوشل كن وبا يه فشار سره كيرم رفت تووبافشاردوم همه ي كيرم رفت توسوراخه كونش واي جقدر داغ بود ازش برسيدم درد داري كفت اصلا دارم لذت ميبرم كه شروع كردم تند تند كيرم رو بدم تو وبيرون10 دقيقه بود كه تواون وضعيت بودم دوباره شيرين داشت ارضا ميشد برشكردوندم به كمر وشروع به خوردن كسش كردم كفت اينجوري ارضا نميشه بهتره مثل اول ازكون بكنمش ولي من داشتم ارضا ميشدم وحيفم ميومد دوباره شيرين جون روارضا نكنم دوباره كيرم روكردم توكونش داشت لذت ميبرد منم مدام كيرمو درمياوردم كه ارضا نشم ديكه داشتم ارضاميشدم كه شروع كردم به تند تند كردن كه آبم بافشار ريختم توكونش كه يدفعه شروع به لرزيدن كرد كه دوباره ارضا شد كيرم روكشيدم بيرون جه صحنه ي قشنكي بود كونش حسابي كشاد شده بود وآبم داشت ازتو كونش سرازير ميشد كه بهش كفتم بهتره تامامانم نيومده بري حموم كه بعدش من برم آخه نميشد باهم بريم ريسك بود_ ازون به بعد هروقت شيرين هوس عشقبازي ميكرد اول ميرفت دستشويي بعد ميومد اتاق من احتمالا بعدازازدواجش هم فقط ازكون ميده _دوستون دارم
خوش باشيد.

نوشته: سعید

یک دیدگاه برای “من و دخترعمه شيرين

پاسخ دهید