رزمنده و زیدش

داستان بر میگرده به سال ۶۲ كه من ۲۲ سالم بود . تازه از جبهه برگشته بودم كه شنیدم یكی از دوستانم به نام كورش كه مدتی رو با هم جبهه بودیم دو روز دیگه عروسیشه . خیلی خوشحال شدم و رفتم سراغش ، اما وقتی دیدم كه طرفش كیه سرم داشت از درد میتركید . آره با معشوقه من میخواست ازدواج كنه . اونا دو تا خواهر دو قلو بودند به اسم میترا و رویا كه من با میترا دوست بودم و رویا هم خیلی شیطونی میكرد و زیاد دور و برم می چرخید ولی بخاطر میترا من باهاش كاری نداشتم. خلاصه كورش وقتی وضعیت منو دید حسابی نگران شد و همش میپرسید محمد چرا یهو بهم ریختی مگه اتفاقی افتاده ؟ ولی من بهش چیزی نگفتم و با عذرخواهی از پیش اونا رفتم.

بعد از ظهر همون روز رویا بهم زنگ زد و گفت اگه به آینده میترا علاقمند هستم امشب ساعت ۱۲ شب برم خونشون كه البته چون هوا كمی گرم بود روی پشت بام میخوابید البته همراه مادرش و بلافاصله هم منتظر جواب من نموند و تلفنو قطع كرد . مایوس و ناراحت توی خودم سردرگم بودم تا ساعت ۱۲ شب دیدم كنار خونشون هستم. از طریق خونه رضا دوستم به پشت بام خونه رویا رفتم و دیدم كه مادرش هم نیست و تنها منتظر من بود.

ازش پرسیدم مامانت كجاست؟ گفت همه پایین هستند چون فردا مراسم عقد میتراست‬
گفتم خوب اومدم ، كارت چیه ، كه اومد نزدیكم و ازم پرسید میترا رو خواهی بخشید یا نه چون بدجوری در
حقت نامردی كرده و بعد از رفتن تو به جبهه با كورش رو هم ریخته و با ازدواج با اون موافقت كرده . من گفتم خوب منظورت چیه گفت هنوز دوسش داری گفتم تا عمر دارم هرگزاونو فراموش نمیكنم و براش آرزوی
خوشبختی دارم یهو پرید وسط حرفم و چیزی گفت كه منوبیشتر نگران كرد اضطراب تمام وجودمو گرفته بود . اون گفت میخواد بره و به كورش بگه كه میترا با من 2 ساله كه رفیقه و حتی موضوع زدن دختریشو توسط من به كورش بگه ، خیلی ازش خواهش كردم كه با آبروی خواهرت بازی نكن ، التماسش كردم ولی همش به من میخندید و ناگهان بغزش تركید و شروع به گریه كرد و گفت به تلافی اینكه من باهاش دوست نشدم و میترا رو انتخاب كردم میخواد اینكارو بكنه ولی اگه قول بدم كه اونو از این به بعد دوست داشته باشم میگذاره همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه ، منم بخاطر اینكه فقط موضوع رو فعلا مخفی نگه داره یه قول سر سریع بهش دادم.

ولی اون قبول نكرد و گفت الان بایستی به قولت عمل كنی ،گفتم چطوری كه دیدم یه طنابو از زیر تشكی كه روی تخت بود (تخت سیمی فلزی كه روی پشت بام میزاشتن واسه خوابیدن) در اورد و گفت برو
روی تخت بخواب به ناچار قبول كردم گفتم شاید با كمی بوسیدن و لاس زدن قانع بشه‬
دست و پاهامو محكم به تخت بست جوری كه واقعا نمیتونستم خودمو خلاص كنم قدرت هیچگونه حركتی
نداشتم . شروع كرد به لخت شدن وای خدای من باورم نمیشد كه این همه عاشقم بوده و تا این حد بهش فشار
اومده باشه. سینه های نازش مثل مروارید درخشان توی نور مهتاب میدرخشید چقدر نرم و لطیف ، اومد سراغ‬
من و دكمه های پیرهنمو باز كرد و شلوارمو از پاهام پایین كشید و شورتمو تا زیر زانوهام پایین اورد . به
نرمی و آرومی ، خیلی ماهرتر ازمیترا شروع به لیسیدن كیرم كرد طوری میخورد كه انگار یه هفته هیچی
نخورده مثل گرسنها با ولع خاصی كیرمو لیس میزد و كلشو میمكید داشت تموم شیره جونمو میخورد بعد از
مدتی دست از كار كشید و كوسشو جلوی صورتم گذاشت و گفت وقتی سكستو با میترا میدیدم از لیس زدنت
واسه میترا بیشتر از هر چیز خوشم میومد حالا برای منم لیس بزن.

بدجوری حشری شده بودم كنترلم دست خودم نبود و شروع كردم واسش لیسیدن و چوچولشو گهگاهی یه گاز
كوچولو میزدم 5 دقیقه تموم واسش لیس زدم ، ازش خواستم دستامو باز كنه تا كارمو بهتر انجام بدم ولی توجهی نكرد و دوباره با لیس زدن كیرم اونو واسه ورود به بهشتی كه انصافا هیچ كمی از بهشت میترا نداشت بلكه كمی هم از اون سر بود آماده میكرد ، به آرومی روی كیرم نشست و كیرمو به داخل بهشتش هدایت كرد هر چه گفتم رویا جون تو هنوز دختری اینكارو با خودت نكن ، فایده ای نداشت چون بدجوری حشری شده بود و با یه فشار و گفتن یه آخ كوچولو كیرم تا دسته توی كوسش فرو رفت و گرمایی رو به بدنم انتقال داد كه تا به حالا هنوز كه هنوزه همچین گرمایی رو توی هیچ كوسی حس نكردم . حتی موقعی كه تلمبه زدنهاش روی كیرم تموم شد و با یه تكون كه خورد فهمیدم ارضا شده كارشو رها نكرد تا آب منم توی كوسش فوران زد و همشو توی خودش جا داد . داشتم از لذت و تعجب منفجر میشدم ولی كار از كار گذشته بود و اون توسط من
زن شده بود
.

ناخواسته همه چیزو قبول كردم و در گوشش گفتم زن شدنت مبارك‬
! روزها و شبها كارم شده بود سكس با اون تا چند سال بعد میترا بر اثر صانحه تصادف فوت كرد و تنها یه
دختر بجاش موند كه اسمشو گذاشته بود مهرانه و شوهرمیترا یعنی كورش بعد از مدتی از رویا خواستگاری
كرد و رویا هم بخاطر بچه خواهرش قبول كرد تا با اون ازدواج كنه . رویا شب قبل از عروسیش بهم زنگ
زد و از من خواست تا سر قرار همیشگیمون برم و آخرین سكسمو باهاش داشته باشم . از ساعت ۱۲ شب با قفل شدن لبهامون بروی لبهای همدیگه شروع شد . به آرومی و ظرافت خاصی سینه هاشو لیس میزدم و با انگشتم چوچولشو نوازش میدادم پایین تر اومدم و بهشتشو حسابی براش لیس زدم و آب از كوسش سرازیر شده بود و آماده انجام كار آخر شدم.

كیرمو به آرومی داخل كسش كردم و شروع به تلمبه زدن كردم و باتمام وجود میگفت محمد كوسمو پاره كن
مال خودته واسه خودته فقط مال تو با این حرفهاش منم سرعتمو تند تر كردم و دیگه داشت آبم میومد بهش گفتم
داره میاد بریزم روی سینه هات كه یهو پاهاشو قفل كرد دور كمرم و اجازه نداد ازش جدا بشم و تمام آبم داخل
كوسش ریخت و در پایان هم وقتی گفتم چرااینكارو كردی برو قرص بخور اونم گفت هرگز اینكار نمیكنه چون
میخواداولین بچه اش ازمن باشه و تا صبح دوباردیگه این كار تكرا شد و صبح من رفتم خونه و خوابیدم چون
دیگه نایی برام نمونده بود‬
.

هفته بعد از عروسیش رفتم جبهه و سه ماه بعد از جبهه اومدم مرخصی و شنیدم خانم خانوما سه ماهه بچه به
شكم داره و بعد از نه ماه صاحب یه پسر شد و اسمشو گذاشت محمد . دیگه باهام سكس نداشت فقط یادگارمو
نزد خودش داشت وقتی اون بچه رو میبینم احساس پدری نسبت بهش دارم . بخاطر رابطه زیادی كه بین من و
كورش بوده همه فامیل میگن بچه تو شكم مادرش تو صورت من تكون خورده و شبیه من شده ، چه میدونم از
این جور خرافاتها .خیلی بچمو دوست دارم بعضی وقتها اونقدر بهش ابراز علاقه میكنم كه كورش هم شك
ورش میداره . كاش میشد یه جوری بچم مال خودم میشد

پاسخ دهید