دو قلو ها

اسم من ساناز است و 25 سالمه من يه زن بيوه هستم و خيلي حشري كه سكس كردن را خيلي دوست دارم و معشوق من داداشمه كه اسمش بهزاد است . بهزاد و من دوقلو هستيم و من ميخوام براي شما داستان آغاز سكسمونو بگم

منو بهزاد تا حدود ده نه سالگي با مامانمون به حمام مي رفتيم و تو اونجا با ميوه هاي بهشتيمون آشنا شديم ميوه بهزاد يه تيكه گوشت غضرفي بود كه اندازش 3 تا چهار سانتي ميشد و ميوه من بقوله امروزيا هلو بود منو داداشم هردومون بور هستيم و پوستمون سفيد سفيد كه بخاطر اين ميوه هامون سفيد است مامان ما هميشه مارو حموم مي كرد و بعد مي فرستاد بيرون كه ما لباس بپوشيمو بعد خودشم حموم مي كردو بعد 15 تا 20 دقيقه مي اومد بيرون ما هم تو اين زمان با هم دكتر بازي مي كرديم بيشتر من مريض مي شدمو بهزاد دكتر بعد بهزاد ميگفت (دكتر) خانوم كجاتون درد مي كنه منم مي گفتم كونو چوچولم ولي آقاي دكتر چوچولم بيشتر درد ميكنه بهزادم دستشو ميذاشت روشو دستماليش مي كرد بعد منم دودولشو مي گرفتمو مالش مي دادم دكتر بازي ما همينطور ادامه داشت كه منو بهزاد به سن بلوغ رسيديم يه روز تو خونه تنها بوديم كه از كس من خون اومد فوري اونو به بهزاد نشون دادم بهزاد گفت نمي دونم چي شده مامان اومد و بهزاد فوري رفت پيش مامانو گفت مامي از جلوي ساناز داره خون مياد اونو به مامان نشون دادم مامان گفت ساناز جون نترس تو ديگه بزرگ شدي گفتم مگه من بچه بودم خنديدو گفت آره ولي الان ديگه تو بزرگ شدي بعد منو برد حمومو با يه مشت پنبه خيس جلومو شست وقتي دستش به كس من مي خورد خيلي احساس خوشي پيدا مي كردم بعد اينكه كسم تميز شد رفت يه نوار بهداشتي اوردو گذاشت تو يكي از شورتام وگفت بيا اينو بپوش گفت ساناز جون تو الان ديگه بزرگ شدي و نبايد ديگه بدنتو به بهزاد نشون بدي بهزاد گفت مگه چي ميشه ساناز خواهرمه غريبه نيست كه خودشو ازم مخفي كنه مامان تعجب كرده وا موندو هيچي نگفت منو برد به اتاق خواب بعد يه قرص اسيد مفناميك به من داد گفت اينو بخور دردت كم ميشه

يه روز بعدش حالم خوب شد دكتربازي من با داداش ادامه داشت كه يه روز ما متوجه شديم وقتي به دودول داداش دست زدم يهو بزرگ شد من ترسيدم گفتم بهزاد دردت گرفت گفت نه تازه داره خوشم مياد گفت بمالش منم مالوندم يهو يه آبي از كير داداشم دراومد خيلي كم بود گفتم داداش چزيت شد گفت نه داشت كيف ميكرد يه روز دو تايي رفتيم انباري و از تو كتابهاي مامانو بابا يه كتاب پيدا كرديم كه اسمش روابط زنو شوهر بود اورديم بالاتو اتاق من و با هم فهرستشو نگاه كرديم دو فهرست آخرش اينا بودند روابط تناسلي بين زن و شوهر و راههاي جلو گيري از بارداري روهم رفته 50 صفحه مي شد تو 45 دقيقه فوري خونديمو از جريان سردراورديم كه اون خون من چيه آب داداش چي چي بود پرده بكارت چيه با كون چيكارا ميشه كرد ديگه حرفه اي شده بوديم هر دوتا مون حشري شده بوديمو يه جوري به همديگه نگاه مي كرديم داداشم پريد رو منو از همديگه يه لب گرفتيم داشتيم همديگرو دستمالي ميكرديم كه مامان از آشپزخونه صدامون كرد بيايين نهار فوري ما خودمونو جمع و جور كرديمو وعده رو به فردا گذاشتيم چون قرار بود فردا مامان با بابا بره عروسي يكي از دوستاي بابا و تا شب كار داشتند و ما تو خونه دوتايي تنها باشيم واي به به چه شانسي خلاصه فردا رسيد بهزاد به من گفت كه ميخوام برم از دوستام فيلم سوپر بگيرم آخه ما تا اون زمان اينجور فيلمارو نديده بوديم رفت و فوري برگشت گفتم چي شد گفت دوتا گرفتم ساعت سه و نيم بود كه از دست مامانو بابا خلاص شديم داداش اومد سي دي رو باز كرد و فيلمو انداخت تو واي چه فيلمي فيلم مال دخترهاي زير 16 سال بود كه مردا از كونشون مي كردن خلاصه راست كار ما بود همديگرو بغل كرده بوديمو فيلمو نگاه مي كرديم من رو پاهاي بهزاد نشسته بودم اون دستش روكس من بود منم كيرشو گرو گرفته بودم عمليات يه دختر پسر تموم شد بهزاد گفت هستي گفتم آره

قرار گذاشتيم تو فيلم هر چي ميبينيم مام انجام بديم اول دخترو مرده يكم حرف زدنو بعد ازهم لب گرفتن زبونشونو مي كردن تو دهن هم مام اين كارو كرديم خيلي خوشمون اومده بود همديگرو دستمالي ميكرديم لباسهاي همديگرو در اوردند مام اين كارو كرديم مرده پستونهاي دخترو خورد پستونهاي من از دختره خيلي خوب بود پستونهاي دختره مثل مردا بود و هنوز درنيومده بود اما من به علت دكتري داداشم ممه هام خوب بود شيپوري و نوكش اناري كم رنگ داداشم نوكشو مي گرفت تو دهنش و ميك ميزد و من ميگفتم بخور الان شيرش مياد خيلي خوشم اومده بود دختره كيره مردرو كرد تو دهنش منم رفتم سراغ كير داداشي مرده مي گفت ساكيد ساك داداشم گفت ساك بزن زود باش منم ساك زدم داداشم ديگه قرمز قرمز شده بود و آخ و وايش بالا گرفته بود بعد مرده دخترو خوابوندو پاهاشو برد بالا و گذاشت رو شانه هاش بهزادم اينكارو كرد مرده كسه دخترو داشت مي خود بهزادم اينكارو كرد واي چه حسي تا حالا اينطوري نشده بودم بهزاد بين دوتا از انگشتاش لبهاي كسمو گرفتو فشار داد و با اينكارش چوچوله و كسم كامل زد بيرون و اونم شروع به ليس زدن كرد اينكارش ديگه منو ديونه كرد بعد چوچولمو ميك زد آبم اومد به قول كتابه اورگاسم شدم بهزاد گفت اورو زدي گفتم آره زبونشو كرد تو سوراخ كسم و با زبونش منو كرد و ابم رو خورد خيلي حرفه اي بود چون مواظب پرده لعنتي بود من ديگه داشتم از لذت پاره مي شدم كه مرده دخترو برگردوند و به كون دختر سيلي ميزدو زبونشو ميداد تو بعدش هم انگشت ميكرد بهزادم منو چهار زانو خوابوندو يكي دوتا سيلي به كون من زدو قمبل هامو مي گرفتو مي كشيد تا سوراخ كونم باز شه بعد با زبونش اونجامو ليس ميزد واي وقتي از پايين ليس مي زد كيفش بيشتر بود چون هم كسمو ليس ميزد و هم كونمو دو تاشو يه جا

مرده اينبار دوتا انگشت كرد تو كون دختره بهزاد اينكارو كرد منم يكم دردم اومد بعد عادي شد زبونشو گذاشت تو دهنه كونم زبونشو احساس كردم گرمي خاصي داشت ديگه كامل گشاد شده بود كير مرده خيلي بزرگ بود و كون دختره مثل مال من كوچيك بود و كير بهزادم چون 15 سالش بود كوچيك بود از اينجا شانس اورده بودم بهزاد كيرشو گذاشت تو دهن من منم براش خيسش كردمو اونو برد گذاشت تو كونم اولش يكي دو سانتش رفته بود تو كم كم همش رفت تو به نظر من بهزاد واردتر از اون مرده بود چون مرده نتونسته بود كون دخترو بكونه بهزاد شروع كردبه عقبو جلو كردن من و بهزاد دوتايي آه و اوه و آخو وآيمون رفته بود بالا دختر هم هي اوه ماي گاد ميگغت دستمو گذاشتم رو كسمو حسابي منم كسمو مي مالوندمش باز اورگاسم شدم و بدنم تير كشيد چون بدنم تير كشيده بود سوراخ كونمم تنگ تر شد و بهزاد آخو وايش بيشتر شد دستمو گذاشتم تو دهنم واي مزه كس خودم عالي بود خوش به حال بهزاد كه از من زودتر متوجه شده بود مرده كيرشو در اورد گذاشت تو دهن دختره من ترسيدم چون فكر كردم شايد كير بهزادو كيف كرده باشم بهزاد كيرشو دراورد و او مد جلوي من ديدم نه بابا ايول تميزه تميزه كيرشو كردم تو دهنم بهزاد گفت داره آبم مياد مي خوريش گفتم باشه باسش ساك زدم و يكي از انگشتامو كردم تو كون بهزادو به طرف كيرش انگشتمو خم كردم چون تو كتاب نوشته بود پوروستات اونجاست و مرد از اونجا لذت مي بره بدن بهزاد تير شد و سرشو برد عقبو كيرش بيشتر اومد جلو يهو كيرش منقبض و منبسط شد آبش اومد

هي اينطوري ميشد و آبش مي پاچيد بيرون آبش داغ داغ بود من يكميشو خوردم و قورطش دادمو باقيشو ريختم روسينه هام كار اونام تموم شده بود و لي دختره وضعش خوب نبود برعكس مادوتا كيف مي كرديم چون به نظر من منو بهزاد از بچگي همديگرو مي شناختيم و از همه بالاتر برادر و خواهر بوديم بيشتر لذت برديم بعد همديگرو بغل كرديمو لب گرفتيم واي داشتم ديگه ميمردم چه لذتي فكر كنم از اون وقت به بعد هر وقت تنها مي شديم اينكارو مي كرديم

الان كه من بيوه هستم بيشتر كيف مي كنم چون بهزاد باسه كسمم مايه ميذاره ديگه اون كير كوچولو بزرگو قطور شده و خيلي بيشتر حال ميده البته من هميشه با قرص پيشگيري ميكنم

یک دیدگاه برای “دو قلو ها

پاسخ دهید