افسردگي خواهر زن

سلام اسم من ايمانه 36سالمه و چهار ساله كه با ثمين ازدواج كردم قبل از ازدواج باهم دوست بوديمو خيلي حال ميكرديم ثمين جون هم تپله و همين حسنشه موقع سكس نشده كه با كون نرممش رو صورتم نشينه هر موقع هوس كير كنه همين كارو ميكنه اينقدر بوي كونش مستم ميكنه كه با هيچ چي عوضش نميكنم هميشه تو خيابون مردم با حسرت به ما نيگاه ميكنن البته ثمين جون هيچوقت به هيچكس رو نميده ولي خوب هيكله ديگه بگذريم ثمين جون يه خواهر هم داشت به اسم فريبا خيلي ناز بود اونم هيكل توپري داشت ولي چاق نبود خيلي تو كفش بودم آخه از زناي گوشتي خوشم مياد و هميشه به جون قصاب محلشون دعا ميكنم خلاصه اين فريبا جون ما شوهرش ارتشي بود و هميشه تو ماموريت و مانور و عمليات يه مدتي بود از فريبا اينا خبر نداشتيم تا اينكه ثمين داشت با مادر شوهر فريبا صحبت ميكرد كه ديدم گريه ميكنه وقتي پرسيدم گفت كه فريبا مريض شده با نگراني گفتم چي شده گفت خود به خود بيهوش ميشه و دكترا هم علتشو نفهميدن همه آزمايشارو با دقت بررسي كرده ظاهرا هيچ چيش نيست به ثمين گفتم ناراحت نشيا ولي انگار فريبا مشكل روحي داره ثمين عصباني شد گفت ديوونه خودتهي چرا به خواهرمن ميگي ديوونه گفتم عزيزم

‎ ‎مشكل روحي با ديوونگي فرق داره گفت نه فريبا جني شده بايد ببرمش پيش دعا نويس گفتم خود دانيد خلاصه هر كسي براي اين بنده خدا يه نسخه ميداد از پاره كردن شكم خروس تا خوروندن آب حوض به گربه تا اينكه اتفاقي با يه دوست زمان دبيرستان روبه رو شدم پدرام از اون خر خونا بود كه هميشه يه كتاب تو بغلش ميديديم ازش پرسيدم آقا پسر كجايي ديگه با ما نميپري گفت والله سرم شلوغه رفتم رشته روانشناس و الان هم دكتر روانكاوم مراجعه زياد دارم الان هم اتفاقي بيرون زدم يهو يه جرقه اي تو ذهنم زد گفتم پدرام جون من يه مريض دارم كه ميخوام خصوصي ويزيتش كني اصلا يه جورايي تو عمل انجام شده قرار بگيره خلاصه قرار گذاشتم كه به عنوان ميهمان خونوادگي بياد منزل ما يه جورايي تنظيم كردم كه فريبا با شوهرش خونمون باشن پدرام اومد و بعنوان يه مشاور و نه يك دكتر با فريبا نيم ساعتي حرف زد

بعد منو كشيد كنارو گفت اين بنده خدا كمبود محبت داره ظاهرا شوهرش كه ماموريت ميره دچار وهم و خيال ميشه اينه كه الان بعد از 3 سال زندگي توهم تو اعماق ذهنش نشسته فكر ميكنم كه اين غش كردناشم براي جلب ترحمه و گرنه ريشه جسمي نداره و همه چيزش مرتبه شوهرش بايد بيشتر بهش اهميت بده و‎ ‎دركش كنه و هيچ دارو و نسخه اي لازم نداره فقط مراقبت و اينكه مسافرت زياد بره تا ريشه اين توهم از بين بره جريانو به شوهرفريبا گفتم گفت ايمان جون ميبيني كه من زن دولتم اختيارم دست خودم نيست يه محبتي بكن به ثمين خانوم بگو بيشتر باهاش باشه (جاكش هميشه ازمن مايه ميذاره) خلاصه فريباجون پاش به خونه ما باز شد تااينكه برنامه يه مسافرت كيش برام جور شده ديدم بهترين فرصته كه فريبا هم يه هوايي عوض كنه يه زنگ به معين شوهر فريبا زدم مثل هميشه…. خودتون ميدونيد بهانست بگذريم فربا جونو با خودمون آورديم كيش توي راه چند بار فريبا غش كرد خلاصه با مصيبتي خودمونو رسونديم كيش نامه هاي پزشكي رو به پذيرش هتل نشون داديم كه فريبا با ما تو يه اتاق باشه خلاصه گذشت و ما همه جا با هم بوديم و خانوم طبق روال غش و ضعف ميكرد تقريبا مسافرت زهرمارمون شده بود تا اينكه ثمين به من گفت كه ميخواد بره يه كم تو جزيره بگرده و ميخواست فريبا رو بپيچونهتا حال و هواش عوض بشه طبيعتا موافقت كردم منم كه ميخواستم برم حموم فريبا هم خواب بود ثمين رفت منم تو حموم طبق روال كيرمو ميكروفن كردمو شروع كردم به آواز كه متوجه شدم درب حموم نيم لا باز ميشه تا حواسم جمع شد.ديدم كسي پشت در نيست منم تقريبا حسم از بين رفته بود خودمو آب كشيدم يهو صداي شكستن ليوان اومد با عجله رفتم بيرون فريبا با يه لباس نيمه عريان كف اتاق افتاده بود و رعشه ميزد خلاصه دستمو گذاشتم لاي دندوناس كه ديدم دهنش قفل نكرده شك كردم آخه تو غش بايد دندونا قفل كنه خلاصه بلندش كردم گذاشتمش روي تخت اونم مثلا بيهوش بود و جالب اينكه شورت نداشت يهو چشمم به كوسش افتاد

عجب كوووووووسسسي بيطاقت شدم آروم دستمو به كوسش كشيدم عكس العملي نشون نداد با خودم گفتم بيهوشه نميفهمه آروم كووووووسشو ميماليدم ديدم كه داره خيس ميشه منم ديگه از شق درد ديوونه شده بودم كيرمو فرو كردم تو كوس فريبا جونيه تكون نامحسوس خورد و من تلمبه زدمو موقع ارضا شدن همه آبمو خالي كردم تو دستمال كاغذي و از اتاق زدم بيرون بعد از ظهر همون روز فريبا ثمينو فرستاد بره دارو خانه براش دارو بگيره منم داشتم با لب تاب ور ميرفتم كه ديدم باز فريبا ولو شد رو زمين با عجله رفتم ديدم باز غش كرده اومدم به زور بلندش كنم كه تلنگم در رفت يه دفعه فريبا خندش گرفت ببببببببببله خانم از اول فيلمش بوده كه غش ميكرده براي جلب توجه و كمبود محبتي كه از شوهرشو خانواده شوهرش داشت.ديگه رنگمو باخته بودم هم اون كه دستش رو شده بود و هم من كه مثلا سوءاستفاده كرده بودم آروم بلند شد و با خجالت بهم نگاه ميكرديم فريبا گفت ايمان جون شرمندم كه اين همه اذيتتون كردم منم گفتم منم خوب يه كارايي كردم كه خودت ميدوني گفت بي خيال اون ماشالله چه كيرررررررررري داشتي سه ماه بود تو كف بودم خيلي دلم ميخواست هر موقع ثمين برام ميگفت كه چقدر باهم لذت ميبريد حسوديم ميشد معين هم كه فقط كارشو داشت كيرم يه حركتي كرد كه از نگاه تيزبين فريبا دور نموند آروم دستشو كشيد رو كيرمو گفت حقيقتش چون مثلا غش كرده بودم ارضا نشدم ميتوني و آروم لباشو چسبوند يه دهنم گرفتمش تو بغلمو حسابي لباشو ليسيدم و پستوناي اناريشو كشيدم بيرونو نوكاشونو ميماليدم فريبا محكم ناله ميكردو كيرمو ميماليد بعد از يه مدتي از خودم جداش كردم و شيرجه رفتم رو كوسش و شرو ع كردم به خوردن كه ديدم در ميزنن سريع خودمونو جمع و جور كرديمو ثمين اومد تو خوشبختانه چيزي نفهميد و ما و روز بعد برگشتيم تهران خيلي تو كف بودم ديگه ثمين سيرم نميكرد

حتي موقع كردنش فريبا ميومد تو ذهنم تازه وقتي كون ثمينو ليس ميزدمو ناله ميكرد ياد ناله هاي فريبا ميفتادم تا اينكه يه روز تو شركت‎ ‎بودم كه فريبا زنگ زد به موبايلم گفت يه سر برم خونشون با عجله رفتم بيرون به منشي گفتم من ميرم بيرون كاري دارم قرارا رو براي امروز كنسل كن گاز كش رفتم خونشون چي ميديدم فريبا با يه دامن كوتاه و تنگ با يه تاپ زرشكي درو برام باز كرد اول كار زدم به جدول اومد به من دست داد و روبوسي كردم يههو با پشت دستش زد رو كير شقم و گفت كوچولوت چطوره دردم گرفت از دهنم در رفت كوس كش تركيد گفت جووووووووووون خودم دارم كوس كشي خودم ميكنم بيا تو كه حالم خرابه رفتم تو اتاق خوابشون يه عطر ملايم ميومد يه ليوان شربت با يه قرص وياگرا بهم داد و گفت بگير بخور كه كوسم ميخواد كيرتو قورتش بده خنديدم با اين قرصي كه داري ميدي جرت ميده به قورت دادن نميرسه خنديدو گفت تا ببينيم اومد كنارم روي تخت نشست و گفت به كسي كه در مورد الكي بودن مريضيم چيزي نگفتي گفتم نه عزيزم مگه مغزه خر خوردم كه همچين كوسو كوني رو به باد بدم نميذارم يه ذرشو كسي سگ خور كنه فريبا جون خنديد گفت دفعه بعد يه جايزه تووووووووووووووووپ بهت ميدم بعد تاپشو داد و گفت فعلا بيا شير بخور خنديدمو نوك پستونشو كردم تو دهنم خيلي با مزه بود ريزه ريزه گاز ميگرفتمو ميمكيدم فريبا ناله‎ ‎ميكرد آآآآآآآآآآآآههههههه بخور همش مال تو بخور كه معين لياقتش كوووووووون سربازاست از ليسيدن پستوناي فريبا خسته شدم خوابوندمش روي تخت و مو به موي تن نازنينشو ليسيدم تا رسيدم به كوسش با بيني چوچولشو ماليدمو كوس و كونشو ليس زدم فريبا جون كمرشو ميداد بالا و محكم به تخت ميكوبيد ايمان جون كيييييييييييييير ميخوام بده من كيرررررررررررررررررررتو بده بخورمش همونجور كه رو كوسش بودم چرخيدم با حرص كمر بندمو باز كرد و شلوارمو درآورد و كيرمو كشيد به حلقش چقدر با حال ميك ميزد

ديوونه شده بودم و با ولع آب كوسشو ليس ميزدم فريبا داشت زجه ميزد ايمان بكن كوسمو ديگه دارم خفه ميشم ولي من كوس خور قهاريم يه سره كوسشو ليس ميزدم تا اينكه چرخيدم كيرموبا كوسش ميزون كردمو فرو كردم تو كوسش فريبا گفت جوووووووووووون بكن لامصبو آخ جون منو بگا كه حال خوبي دارم جووووووووووووووووون منم يه سره تلمبه ميزدم و هيكل گوشتي 85كيلويي فريبا جون بالا و پايين ميشد پوزيشنو عوض كردم و فريبارو سگي خوابوندمو كيرمو بي هوا فرو كردم تو كوووووووسش چلپ چلپ ميميزدم تا اينكه فريبا يه نعره زدو خودشو محكم به عقب فشاررررررررر دادو ازضا شد ديگه نا نداشت كونشو پايين آوردو نفس‎ ‎نفس ميزد منم يه كم كرم از روي دراور برداشتم كونشو نرم كردم از سردي كرم يهو تكون خورد (ايمان جون چيبكارميكني؟)گفتم هيچي كونتو ميخوام گفت تو رو خدا نه كونم طاقت نداره من به معينم كون ندادم گفتم زر نزن بذار حالمو بكنم نترس نميذار جر بخوري ثمينو نيگا اصلا كونيه همين كيره مثل كفتر جلد فقط روي اين كير ميشينه با غر غر قمبلشو داد بالا و منم بهتر با كرم كونشو چرب ميكردم و با انگشتم سوراخشو گشاد كردم بعد آروم كيرمو تو كون فريبا جوووووووووون فشاردادم فريبا يه آخ كوچولو گفتو نفسشو حبس كرد منم كيرمو تا نصفه كردم تو كونش فريبا بلند گفت جر خوردم و خودشو به جلو پرت كرد اعصابم سگي شد دو باره گرفتمشو به التماسش گوش نكردم به زور كيرمو تو كونش كردمو ايندفعه تا خايه هام فرو كردم تو كونش فريبا جون داشت گريه ميكرد كيرمو تو كونش نگه داشتم بعد يواش يواش تلمبه زدم جون كون تپل با سوراخ تنگ عجب مزه اي ميداد اينقدر لمبه هاي كونشو باز ميكردم كه موقع بيرون اومدن از كونش فرت صداس هوا ميومد ديگه نا نداشتم يه تكون تا ته تو كونش كردمو نگه داشتم آب كيرم با فشار تو كونش رفت فريبا با ناله گفت سوختم چه داغه و دو باره لرزيد و ارضا شد منم خودمو‎ ‎انداختم روي فريبا جونو با هاش معشقه كردمبعد ها كون فريبا يكي از فانتزيهاي من شد به طوري كه كيرمو تو كونش ميكردم و اون زور ميزد تا كيرم بپره بيرون

پاسخ دهید